Kilim Medium (2-3½ m2)

Kilim no. 983A
Size: 215 cm x 140 cm = 3,01 m2
6300,00 DKK
Kilim no. 968A
Size: 217 cm x 140 cm = 3,04 m2
6400,00 DKK
Kilim no. 1217
Size: 207 cm x 110 cm = 2,28 m2
4950,00 DKK
Kilim no. 1058
Size: 214 cm x 162 cm = 3,47 m2
7200,00 DKK
Kilim no. 1071
Size: 194 cm x 180 cm = 3,40 m2
6950,00 DKK
Kilim no. 1204
Size: 178 cm x 156 cm = 2,77 m2
5950,00 DKK
Kilim no. 1224
Size: 239 cm x 145 cm = 3,47 m2
7150,00 DKK
Kilim no. 1240
Size: 234 cm x 128 cm = 3,00 m2
6350,00 DKK
Kilim no. 1243
OUT OF STOCK
Size: 203 cm x 126 cm = 2,56 m2
5450,00 DKK
Kilim no. 1245
Size: 210 cm x 126 cm = 2,65 m2
5650,00 DKK
Kilim no. 1255
OUT OF STOCK
Size: 218 cm x 147 cm = 3,20 m2
6750,00 DKK
Kilim no. 1281
OUT OF STOCK
Size: 192 cm x 143 cm = 2,75 m2
5975,00 DKK