Kilim Medium (2-3½ m2)

Kilim no. 983A
Size: 215 cm x 140 cm = 3,01 m2
6300,00 DKK
Kilim no. 1217
Size: 207 cm x 110 cm = 2,28 m2
4950,00 DKK
Kilim no. 1058
Size: 214 cm x 162 cm = 3,47 m2
7200,00 DKK
Kilim no. 1287
OUT OF STOCK
Size: 220 cm x 155 cm = 3,41 m2
6800,00 DKK
Kilim no.1365
OUT OF STOCK
Size: 134X235 = 3,15 m2
6600,00 DKK
Kilim no. 868
OUT OF STOCK
Size: 204 cm x 119 cm = 2,42 m2
5200,00 DKK