Kilim Medium (2-3½ m2)

Kilim no. 983A
Size: 215 cm x 140 cm = 3,01 m2
6300,00 DKK
Kilim no. 986B
OUT OF STOCK
Size: 204 cm x 140 cm = 2,86 m2
6000,00 DKK
Kilim no. 996B
OUT OF STOCK
Size: 214 cm x 142 cm = 3,04 m2
6300,00 DKK
Kilim no. 968A
Size: 217 cm x 140 cm = 3,04 m2
6400,00 DKK
Kilim no. 970B
OUT OF STOCK
Size: 195 cm x 128 cm = 2,50 m2
5300,00 DKK
Kilim no. 999A
Size: 170 cm x 168 cm = 2,85 m2
6000,00 DKK
Kilim no. 1217
Size: 207 cm x 110 cm = 2,28 m2
4950,00 DKK
Kilim no. 1058
Size: 214 cm x 162 cm = 3,47 m2
7200,00 DKK
Kilim no. 1059
Size: 202 cm x 138 cm = 2,78 m2
5800,00 DKK
Kilim no. 1071
Size: 194 cm x 180 cm = 3,40 m2
6950,00 DKK
Kilim no. 1200
OUT OF STOCK
Size: 238 cm x 144 cm = 3,43 m2
7200,00 DKK
Kilim no. 1204
Size: 178 cm x 156 cm = 2,77 m2
5950,00 DKK
Kilim no. 1216
OUT OF STOCK
Size: 197 cm x 115 cm = 2,26 m2
4750,00 DKK