Kilim Medium (2-3½ m2)

Kilim no. 983A
Size: 215 cm x 140 cm = 3,01 m2
6300,00 DKK
Kilim no. 968A
Size: 217 cm x 140 cm = 3,04 m2
6400,00 DKK
Kilim no. 999A
Size: 170 cm x 168 cm = 2,85 m2
6000,00 DKK
Kilim no. 1217
Size: 207 cm x 110 cm = 2,28 m2
4950,00 DKK
Kilim no. 1058
Size: 214 cm x 162 cm = 3,47 m2
7200,00 DKK
Kilim no. 1059
OUT OF STOCK
Size: 202 cm x 138 cm = 2,78 m2
5800,00 DKK
Kilim no. 1071
Size: 194 cm x 180 cm = 3,40 m2
6950,00 DKK
Kilim no. 1204
Size: 178 cm x 156 cm = 2,77 m2
5950,00 DKK
Kilim no. 1224
Size: 239 cm x 145 cm = 3,47 m2
7150,00 DKK
Kilim no. 1240
Size: 234 cm x 128 cm = 3,00 m2
6350,00 DKK
Kilim no. 1243
Size: 203 cm x 126 cm = 2,56 m2
5450,00 DKK
Kilim no. 1245
Size: 210 cm x 126 cm = 2,65 m2
5650,00 DKK
Kilim no. 1246
Size: 210 cm x 113 cm = 2,37 m2
5500,00 DKK
Kilim no. 1255
Size: 218 cm x 147 cm = 3,20 m2
6750,00 DKK
Kilim no. 923
Size: 210 cm x 115 cm = 2,42 m2
5100,00 DKK