Kilim Large (3½-5 m2)

Kilim no. 975B
Size: 270 cm x 152 cm = 4,10 m2
8500,00 DKK
Kilim no. 983B
OUT OF STOCK
Size: 253 cm x 140 cm = 3,54 m2
7300,00 DKK
Kilim no. 1001B
Size: 232 cm x 155 cm = 3,60 m2
7500,00 DKK
Kilim no. 988A
Size: 220 cm x 200 cm = 4,40 m2
9000,00 DKK
Kilim no. 972B
Size: 250 cm x 150 cm = 3,75 m2
7700,00 DKK
Kilim no. 1213
OUT OF STOCK
Size: 240 cm x 147 cm = 3,53 m2
7250,00 DKK
Kilim no. 1214
OUT OF STOCK
Size: 237 cm x 162 cm = 3,84 m2
7900,00 DKK
Kilim no. 1215
OUT OF STOCK
Size: 253 cm x 191 cm = 4,83 m2
9850,00 DKK
Kilim no. 1221
OUT OF STOCK
Size: 285 cm x 177 cm = 5,04 m2
10200,00 DKK
Kilim no. 1225
Size: 266 cm x 155 cm = 4,12m2
8450,00 DKK
Kilim no. 447
Size: 292 cm x 163 cm = 4,76 m2
9300,00 DKK
Kilim no. 5009
Size: 175 cm x 276 cm = 4,83 m2
9500,00 DKK
Kilim no. 965
OUT OF STOCK
Size: 258 cm x 140 cm = 3,61 m2
7400,00 DKK